غزل ۱۷۵ سعدی

باز ت ندانم از سَر ِ پیمان ِ ما که بُرد

باز از نگین ِ عهد ِ تو نقش ِ وفا که برد

 

چندین وفا که کرد چو من در هوای تو؟

وآن‌گه زِ دست ِ هجر ِ تو چندین جفا که برد

 

بگریست چشم ِ ابر بر احوال ِ زار ِ من

جز آه ِ من به گوش ِ وی این ماجرا که برد

 

گفتم لب ِ تو را که: دل ِ من تو بُرده‌ای!

گفتا: کدام دل؟ چه نشان؟ کی؟ کجا؟ که برد؟

 

سودا مپَز که آتش ِ غم در دل ِ تو نیست

ما را غم ِ تو بُرد به سودا؛ تو را که برد؟

 

توفیق ِ عشق ِ رویِ تو گنجی ست. تا که یافت!

باز اتفاق ِ وصل ِ تو گویی ست. تا که برد!

 

جز چشم ِ تو که فتنه‌یِ قتّال ِ عالم است

صد شیخ و زاهد از سر ِ راه ِ خدا که برد

 

سعدی نه مرد ِ بازی ِ شطرنج ِ عشق ِ تو ست

دستی به کام ِ دل زِ سپهر ِ دغا که برد

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

یا

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

baa zat na daa na maz sa re pey maa ne maa ke bor d

baa zaz ne gii ne eah de to naq see va faa ke bor d