غزل ۱۸۴ سعدی

دل‌ام دل از هوس ِ یار بر نمی‌گیرد

طریق ِ مردُم ِ هشیار بر نمی‌گیرد

 

بلایِ عشق، خدایا زِ جان ِ ما برگیر

که جان ِ من دل از این کار بر نمی‌گیرد

 

همی‌گدازم و می‌سازم و؛ شکیبایی ست

که پرده از سَر ِ اسرار بر نمی‌گیرد

 

وجود ِ خسته‌یِ من، زیر ِ بار ِ جور ِ فلک

جفایِ یار به سربار بر نمی‌گیرد

 

روا ست گر نکُنَد یار دعوی ِ یاری

چو بار ِ غم زِ دل ِ یار بر نمی‌گیرد

 

چه باشد ار به وفا دست گیرد م یک بار

گر م زِ دست به‌یک‌بار بر نمی‌گیرد

 

بسوخت سعدی در دوزخ ِ فراق و، هنوز

طمع زِ وعده‌یِ دیدار بر نمی‌گیرد

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

de lam de laz ha va see yaa r(e) bar ne mii gii rad

ta rii qe mar do me hos yaa r(e) bar ne mii gii rad