غزل ۱۸۳ سعدی

کدام چاره سگالم که با تو درگیرد؟

کجا روَم که دل ِ من دل از تو برگیرد

 

زِ چشم ِ خلق فتادم هنوز و ممکن نیست

که چشم ِ شوخ ِ من از عاشقی حذر گیرد

 

دل ِ ضعیف ِ مرا نیست زور ِ بازویِ آن

که پیش ِ تیر ِ غم‌ات صابری سپر گیرد

 

چو تلخ‌عیشی ِ من بشنوی، به خنده درآی!

که گر به خنده درآیی، جهان شکَر گیرد

 

به خسته برگذری، صحت‌اش فرازآید

به مرده درنگری، زندگی زِ سر گیرد

 

زِ سوزناکی ِ گفتار ِ من قلم بگریست

که در نی آتش ِ سوزنده زودتر گیرد

 

دو چشم ِ مست ِ تو شهری به غمزه‌ئی ببَرند

کرشمه‌یِ تو جهانی به‌یک‌نظر گیرد

 

گر از جفایِ تو در کُنج ِ خانه بنشینم

خیال‌ات از در و بام‌ام به‌عنف درگیرد

 

مکُن! که روز ِ جمال‌ات سر آید ار سعدی

شبی به دست ِ دعا دامن ِ سحر گیرد

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

ko daa m(e) caa re se gaa lam ke baa to dar gii rad

ko jaa ra vam ke de lee man de laz to bar gii rad