غزل ۸۹ سعدی

بِتا هلاک شود دوست در محبّت ِ دوست

که زندگانی ِ او در هلاک ِ بودن ِ او ست

 

مرا جفا و وفایِ تو، پیش، یک‌سان است

که هر چه دوست پسندد به جای دوست، نکو ست

 

مرا و عشق ِ تو، گیتی به یک شکم زاده‌ست

دو روح در بدنی؛ چون دو مغز در یک پوست

 

هر آن‌چه بر سر آزادگان روَد، زیبا ست

علی‌الخصوص که از دست ِیار زیبا خو ست

 

دل‌ام ز دست به‌در بُرد سروبالایی

خلاف ِ عادت ِ آن سروها که بر لب ِ  جو ست

 

به خواب، دوش، چنان دیدمی که زلفین‌اش

گرفته بودم و دست‌ام هنوز غالیه‌بو ست

 

چو گوی در همه عالَم به‌جان بگردیدم

زِ دست ِ عشق‌اش و چوگان هنوز در پیِ گو ست

 

جماعتی به همین آب ِ چشم ِ بیرونی

نظر کنند و ندانند ک‌آتش‌ام در تو ست

 

زِ دوست، هر که تو بینی، مراد ِ خود خواهد

مراد ِ خاطر ِ سعدی مراد ِ خاطر ِ او ست

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

be taa ha laa k(e) sa vad doo s(e) dar ma hab ba te doo st

ke zen de gaa ni ye eou dar ha laa ke boo da ne eou st