غزل ۱۲ مولوی

ای نوبهار ِ عاشقان! داری خبر از یار ِ ما؟

ای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌ها

 

ای بادهایِ خوش‌نفس! عشّاق را فریادرس

ای پاک‌تر از جان و جا، آخر کجا بودی کجا

 

ای فتنه‌یِ روم و حبَش! حیران شدم؛ ک‌این بویِ خوش

پیراهن ِ یوسف بوَد؟ یا خود روان ِ مصطفیٰ

 

ای جوی‌بار ِ راستی؛ از جویِ یار ِ ما ستی

بر سینه‌ها سینا ستی؛ بر جان‌هایی جان‌فزا

 

ای قیل و ای قال ِ تو خوش! و ای جمله اَشکال ِ تو خوش

ماه ِ تو خوش، سال ِ تو خوش؛ ای سال و مَه چاکر تو را

غزل مولوی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 

تقطیع:

 

aey now ba haa ree eaa se qan daa rii xa bar eaz yaa re maa

aey eaz to eaa bes tan ca man vey eaz to xan dan baa q(e) haa