غزل ۱۳۷ سعدی

کی ست آن لعبت ِ خندان که پری‌وار بِرَفت

که قرار از دل ِ دیوانه به‌یک‌بار برفت

 

باد، بویِ گل ِ روی‌اش به گلستان آورد،

آب ِ گلزار، بشد؛ رونق ِ عطّار، برفت

 

صورت ِ یوسف ِ نادیده صفت می‌کردیم؛

چون بدیدیم، زبان ِ سخن از کار برفت

 

بعد از این عیب و ملامت نکنم مستان را

که مرا در حق ِ این طایفه انکار برفت

 

در سَر م بود که هرگز ندهم دل به خیال

به سر ت ک‌از سَر ِ من آن همه پندار برفت

 

آخر این مور ِ میان‌بسته‌یِ افتان خیزان

چه خطا داشت؟ که سرکوفته چون مار برفت

 

به خرابات چه حاجت که یکی مست شود

که به دیدار ِ تو عقل از سَر ِ هش‌یار برفت

 

به نماز آمده، محراب ِ دو ابرویِ تو دید،

دل‌اش از دست ببُردند و به زُنّار برفت

 

پیش ِ تو مردن، از آن به که پس از من گویند:

نه به صدق آمده بود این، که به آزار برفت!

 

تو نه مرد ِ گُل ِ بُستان ِ امیدی سعدی

که به پهلو نتوانی به سَر ِ خار برفت

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

 

kii s(e) ean loe ba te xan dan ke pa rii vaa r(e) be raf t

ke qa raa ree de le dii vaa ne be yek baa r(e) be raf t