غزل ۱۳۹ سعدی

دل‌ام از دست ِ غم‌ات دامن ِ صحرا بگرفت

غم‌ات از سر ننهم گر دل‌ات از ما بگرفت

 

خال ِ مشکین ِ تو از بنده چرا در خط شد

مگر از دود ِ دل‌ام رویِ تو سودا بگرفت

 

دوش چون مشعله‌یِ شوق ِ تو بگرفت وجود،

سایه‌ئی در دل‌ام انداخت که صد جا بگرفت

 

به دم ِ سرد ِ سحرگاهی ِ من بازنشست

هر چراغی که زمین از دل ِ صهبا بگرفت

 

الغیاث از من ِ دل‌سوخته ای سنگین‌دل

در تو نگرفت که خون در دل ِ خارا بگرفت

 

دل ِ شوریده‌یِ ما عالم ِ اندیشه ما ست

عالم از شوق ِ تو در تاب که غوغا بگرفت

 

بِربود اَندُه ِ تو صبر م و نیکو بِربود

بگرفت اَندُه ِ تو جان‌ام و زیبا بگرفت

 

دل ِ سعدی، همه ز ایّام بلا پرهیزد؛

سَر ِ زلف ِ تو ندانم به چه یارا بگرفت!

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

 

de la maz das te qa mat daa ma ne sah raa be ge ref t

qa ma taz sar na na ham gar de la taz maa be ge ref t