غزل ۲۳ سعدی

رفتیم اگر ملول شدی از نشست ِ ما

فرمای خدمتی که برآید زِ دست ِ ما!

 

برخاستیم و نقش ِ تو در نفس ِ ما چنان‌ک

هر جا که هست بی تو نباشد نشست ِ ما

 

با چون خودی درافکن اگر پنجه می‌کُنی

ما خود شکسته‌ایم؛ چه باشد شکست ِ ما

 

جرمی نکرده‌ام که عقوبت کند؛ ولیک

مردُم به شرع می‌نکشد تُرک ِ مست ِ ما

 

شُکر ِ خدای بود که آن بت وفا نکرد

باشد که توبه‌ئی بکند بت‌پرست ِ ما

 

سعدی! نگفتم‌ات که به سرو ِ بلند ِ او،

مشکل توان رسید به بالایِ پست ِ ما؟

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
یا
مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

raf tii ma gar ma loo l(e) so dii eaz ne sas te maa

far maa y(e) xed ma tii ke ba raa yad ze das te maa