مَطَلَب طاعت و پیمان و صَلاح از من ِ مست
که به پیمانه کشی شهره شدم روز ِ اَلَست

من همان دَم که وضو ساختم از چشمه‌یِ عشق
چارتکبیر زدم یک‌سره بر هر چه که هست

می بِدِه تا دهم‌ات آگَهی از سرّ ِ قضا
که به رو یِ که شدم عاشق و از بو یِ که مست

کمر ِ کوه کم است از کمر ِ مور این‌جا
ناامید از در ِ رحمت مشو ای باده پرست

به‌جُز آن نرگس ِ مستانه که چشم‌اش مَرَساد
زیر ِ این طارم ِ فیروزه کسی خوش ننشست

جان فدا یِ دهن‌اش باد که در باغ ِ نظر
چمن‌آرا یِ جهان خوش‌تر از این غنچه نَبَست

حافظ از دولت ِ عشق ِ تو سلیمانی شد
یعنی از وصل ِ تو اَش نیست به‌جُز باد به دست

فریدون فرح اندوز

شرح سطر به سطر
توضیح در باره شرح سطر به سطر

ستیغ، هیچ ادعایی در کامل و جامع بودن شرح‌ها ندارد.

مَطَلَب طاعت و پیمان و صَلاح از من ِ مست که به پیمانه کشی شهره شدم روز ِ اَلَست
من همان دَم که وضو ساختم از چشمه‌یِ عشق چارتکبیر زدم یک‌سره بر هر چه که هست
می بِدِه تا دهم‌ات آگَهی از سرّ ِ قضا که به رو یِ که شدم عاشق و از بو یِ که مست
کمر ِ کوه کم است از کمر ِ مور این‌جا ناامید از در ِ رحمت مشو ای باده پرست
به‌جُز آن نرگس ِ مستانه که چشم‌اش مَرَساد زیر ِ این طارم ِ فیروزه کسی خوش ننشست
جان فدا یِ دهن‌اش باد که در باغ ِ نظر چمن‌آرا یِ جهان خوش‌تر از این غنچه نَبَست
حافظ از دولت ِ عشق ِ تو سلیمانی شد یعنی از وصل ِ تو اَش نیست به‌جُز باد به دست

وزن عروضی و تقطیع

مـَ طـَ لـَب طَا عـَ تـُ پـِیـ مَا نـُ صـَ لَا حَز مـَ نـِ مَسـ ت

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

یا:

ت ت تن تن ت ت تن تن ت ت تن تن ت ت تن

نام ِ قدیمی بحر: رمل مثمن مخبون محذوف

ma ta lab taa ?a to pey maa no sa laa haz ma ne mas t

ke be pey maa ne ke sii soh re ?a maz roo ze ?a las t

اختلاف نسخه‌ها

چند نسخه متفاوت با نسخه مرجع

اساس کار ستیغ، نسخه چاپ قزوینی و غنی است. و تصحیح‌های دیگر اینجا در دسترس است

خانلری

مَطَلَب طاعت و پیمان و صَلاح از من ِ مست
که به پیمانه‌کشی شهره شدم روز ِ اَلَست

من همان‌دَم که وضو ساختم از چشمه‌یِ عشق
چارتکبیر زدم یک‌سره بر هر چه که هست

می بِدِه تا دهم‌ات آگَهی از سرّ ِ قضا
که به رو یِ که شدم عاشق و از بو یِ که مست

کمر ِ کوه کم است از کمر ِ مور آن‌جا
ناامید از در ِ رحمت مَشو ای باده پرست

به‌جُز آن نرگس ِ مستانه که چشم‌اش مَرَساد
زیر ِ این طارم ِ فیروزه کسی خوش ننشست

جان فدا یِ دهن‌ات باد که در باغ ِ نظر
چمن‌آرا یِ جهان خوش‌تر از این غنچه نَبَست

حافظ از دولت ِ عشق ِ تو سلیمانی شد
یعنی از وصل ِ تو اَش نیست به‌جُز باد به دست

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

بیت یکم:
که نه پیمان‌شکنی | که به پیمان‌شکنی

بیت دوم:
چشمه‌ی نوش
یک‌رهه بر هرچه | یک‌سر بر هرچه

بیت سوم:
می دهم تا دهم‌ات
که به‌روی که شدی عاشق و بر بوی که مست | که به‌روی تو شدم عاشق و از بوی تو مست

بیت چهارم:
مور اینجا

بیت پنجم:
بجز آن چشمه‌ی مستانه | بجز این نرگس
زیر آن طارم
طارم پیروزه

بیت ششم:
فدای نظرت باد | فدای دهن‌اش باد
از این نقش نبست

بیت هفتم:
نیست بجز باده بدست | هست کنون باده بدست | نیست کنون باده بدست |هست کنون باده پرست

حافظ شیراز

مَطَلَب طاعت و پیمان و صَلاح از من ِ مست
که به پیمانه‌کشی شهره ام از روز ِ اَلَست؛

من همان‌دَم که وضو ساختم از چشمه‌یِ عشق
چارتکبیر زدم یک‌سره بر هر چه که هست!

کمر ِ کوه کم است از کمر ِ مور این‌جا،
ناامید از در ِ رحمت مَشو ای باده پرست!

 

می بِدِه تا دهم‌ات آگَهی از سرّ ِ قضا
که به رو یِ که شدم عاشق و از بو یِ که مست.

جان فدا یِ دهن‌اش باد! که در باغ ِ نظر
چمن‌آرا یِ جهان خوش‌تر از این غنچه نَبَست.

به‌جُز آن نرگس ِ مستانه – که چشم‌اش مَرَساد! –
زیر ِ این تارَم ِ فیروزه کسی خوش ننشست.

 

حافظ از دولت ِ عشق ِ تو سلیمانی یافت
یعنی از وصل ِ تو اَش نیست به‌جُز باد به دست!

حافظ به سعی سایه

مَطَلَب طاعت و پیمان و صَلاح از من ِ مست
که به پیمانه‌کشی شهره شدم روز ِ اَلَست

من همان‌دَم که وضو ساختم از چشمه‌یِ عشق
چارتکبیر زدم یک‌سره بر هر چه که هست

می بِدِه تا دهم‌ات آگَهی از سرّ ِ قضا
که به رو یِ که شدم عاشق و از بو یِ که مست

کمر ِ کوه کم است از کمر ِ مور این‌جا
ناامید از در ِ رحمت مَشو ای باده پرست

به‌جُز آن نرگس ِ مستانه که چشم‌اش مَرَساد
زیر ِ این طارَم ِ فیروزه کسی خوش ننشست

جان فدا یِ دهن‌اش باد که در باغ ِ نظر
چمن‌آرا یِ جهان خوش‌تر از این غنچه نَبَست

حافظ از دولت ِ عشق ِ تو سلیمانی شد
یعنی از وصل ِ تو اَش نیست به‌جُز باد به دست

خرید آثار مرتبط

خرید آنلاین آثار دانلودی، خرید کالا، دانلود محصولات رایگان

دیوان حافظ

قزوینی و قاسم غنی

نسخه PDF تصویربرداری شده از چاپ هندوستان

دیوان غزلیات حافظ

پرویز ناتل خانلری

نسخه PDF تصویربرداری شده از کتاب قدیمی

دیوان خواجه حافظ

سید عبدالرحیم خلخالی

تصویربرداری شده از کتاب چاپ سال ۱۳۰۶

طریق عشق

بدیع الزمان فروزان فر

شرح غزلیاتی چند از حافظ

شنیدن غزل‌های حافظ با صدای جاودانه‌ی فریدون فرح اندوز، لذتی دوچندان به شعر می‌بخشد. خاصه آن‌که هم صدا را بشنوی و هم تصویر ببینی. مجموعه‌ی غزل‌های حافظ، در دو شکل صوتی و تصویری با اجرای فریدون فرح‌اندوز را اینجا تهیه کنید و لذتش را ببرید.

حافظ – فریدون فرح اندوز

سهیل قاسمی، مجموعه‌ئی از اجرای تمام غزل‌های حافظ بر اساس نسخه‌ی قزوینی و غنی ارائه کرده است. روی‌کرد سهیل قاسمی، ارائه‌ی نسخه‌ی صوتی با اولویت نهادن بر اصل درست‌خوانی اشعار، رعایت صحیح لحن و ادای صحیح واژگان با پای‌بندی به وزن شعر است. اینجا مجموعه‌ی «حافظ شاعر» سهیل قاسمی را تهیه کنید.

حافظ – سهیل قاسمی

نرم افزار حافظ شاعر، تلاشی است برای در دسترس نهادن نسخه درست دیوان حافظ. آنچه که ما را در مجموعه ستیغ بر آن داشت که در کنار اپ های فراوان حافظ موجود در مارکت های موبایلی، کار دیگری ارائه دهیم، جدا از علاقه شخصی، تلاش در ارائه مرجع قابل اعتمادی از متن دیوان، با لحاظ رویکرد علمی معرفی نسخه ها و تصحیح های مختلف، نسخه بدل ها، و شرح های بدیع و کاملی برای علاقه‌مندان به فال حافظ بود.

حافظ شاعر

شرح فال

گویا پیمان شکنی از خصلت های ذاتی بشر بوده است از ابتدای آفرینش تا به امروز! انتظار وفاداری از دیگران نداشته باش!

تو به کار خود بپرداز و هر چه که هست را به کناری بنه و رها کن! عشق همه چیز را برای تو آشکار خواهد ساخت و تو را راهنمایی خواهد کرد. اگر اشتباه هم کرده ای و خطاکار بوده ای، باز از رحمت و بخشش نا امید مباش. ممکن است از نظر دیگر، چیزی به دست نیاورده باشی و در پی رسیدن به دلخواهت خیلی چیزها را از دست داده باشی. اما باز هدفت را غنیمت بدان و دستاوردهای خودت را کم مپندار.

نشست های مرتبط

مطلب طاعت و پیمان و صلاح  …

هنوز نشستی در باره این غزل منتشر نشده

۰ Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *