روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۴۳

 

صَحن ِ بُستان ذوق‌بخش و صحبت ِ یاران خوش است

وقت ِ گل خوش باد ک‌از وِی وقت ِ می‌خواران خوش است

 

از صبا هر دم مشام ِ جان ِ ما خوش می‌شود

آری آری طیب ِ اَنفاس ِ هواداران خوش است

 

ناگشوده گُل نقاب، آهنگ ِ رحلت ساز کرد

ناله کُن بلبل که گُل‌بانگ ِ دل‌اَفگاران خوش‌است

 

مرغ ِ خوش‌خوان را بشارت باد ک‌اندر راه ِ عشق

دوست را با ناله‌یِ شب‌های بیداران خوش است

 

نیست در بازار ِ عالم خوش‌دلی؛ وَ ر زان که هست،

شیوه‌یِ رندی و خوش‌باشی‌یِ عیّاران خوش است

 

از زبان ِ سوسن ِ آزاده‌ام آمد به گوش

ک‌اندر این دیر ِ کهن کار ِ سبُک‌باران خوش است

 

حافظا ترک ِ جهان گفتن طریق ِ خوش‌دلی‌ست

تا نپنداری که احوال ِ جهان‌داران خوش است

 

 

 

تصحیح پرویز ناتل خانلری

شماره ۴۴

 

صَحن ِ بُستان ذوق‌بخش و صحبت ِ یاران خوش است

وقت ِ گل خوش باد ک‌از وِی وقت ِ می‌خواران خوش است

 

از صبا هر دم مشام ِ جان ِ ما خوش می‌شود

آری آری طیب ِ اَنفاس ِ هواداران خوش است

 

ناگشوده گُل نقاب، آهنگ ِ رحلت ساز کرد

ناله کُن بلبل که گُل‌بانگ ِ دل‌اَفگاران خوش‌است

 

مرغ ِ خوش‌خوان را بشارت باد ک‌اندر راه ِ عشق

دوست را با ناله‌یِ شب‌های بیداران خوش است

 

نیست در بازار ِ عالم خوش‌دلی؛ وَ ر زان که هست،

شیوه‌یِ رندی و خوش‌باشی‌یِ عیّاران خوش است

 

از زبان ِ سوسن ِ آزاده‌ام آمد به گوش

ک‌اندر این دیر ِ کهن کار ِ سبُک‌باران خوش است

 

حافظا ترک ِ جهان گفتن طریق ِ خوش‌دلی‌ست

تا نپنداری که احوال ِ جهان‌داران خوش است

 

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

 

بیت یکم:

بستان روح بخش و

کز وی مجلس یاران خوش است

 

بیت دوم:

ای صبا هردم

 

بیت سوم:

گل قبا آهنگ | آهنگ رحلت می کند | آهنگ رفتن می کند | آهنگ رفتن ساز کرد

بلبل که فریاد دل افکاران | بلبل که آهنگ دل افکاران

 

بیت چهارم:

مرغ خوشخوانرا

 

بیت پنجم:

خوشباشی و عیاری | خوشباشی دلداران

 

 

حافظ شیراز به روایت احمد شاملو

شماره ۴۳

 

صَحن ِ بُستان ذوق‌بخش و صحبت ِ یاران خوش است

وقت ِ گل خوش باد! ک‌از وِی وقت ِ می‌خواران خوش است.

 

از صبا هر دم مشام ِ جان ِ ما خوش می‌شود

آری آری، طیب ِ اَنفاس ِ هواداران خوش است!

 

 

ناگشوده گُل قبا، آهنگ ِ رفتن می کند –

ناله کُن بلبل، که گُل‌بانگ ِ دل‌اَفگاران خوش‌است.

 

مرغ ِ شب‌خوان را بشارت باد ک‌اندر باغ ِ عشق

دوست را با ناله‌یِ شب‌های بیداران خوش است.

 

گرچه در بازار ِ دهر از خوش‌دلی جز نام نیست

شیوه‌یِ رندی و خوش‌باشیّ‌یِ عَیّاران خوش است!

 

 

حافظا! تَرک ِ جهان گفتن طریق ِ خوش‌دلی‌ست؛

تا نپنداری که احوال ِ جهان‌داران خوش است!

 

از زبان ِ سوسن ِ آزاده‌ام آمد به گوش

ک‌اندر این دیر ِ کهن حال ِ سبُک‌باران خوش است!

 

 

حافظ به سعی سایه

شماره ۴۲

 

صحن ِ بستان ذوق‌بخش و صحبت ِ یاران خوش است

وقت ِ گل خوش باد کز وی وقت ِ میخواران خوش است

 

از صبا هر دم مشام ِ جان ِ ما خوش می‌شود

آری آری طیب ِ انفاس ِ هواداران خوش است

 

ناگشوده گل نقاب آهنگ ِ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ ِ دل افگاران خوش است

 

مرغ شبخوان را بشارت باد کاندر راه ِ عشق

دوست را با ناله‌یِ شبهای بیداران خوش است

 

نیست در بازار ِ عالم خوشدلی ور زانکه هست

شیوه‌یِ رندیّ و خوشباشیّ ِ عیّاران خوش است

 

از زبان ِ سوسن ِ آزاده‌ام آمد به گوش

کاندر این دیر ِ کهن کار ِ سبکباران خوش است

 

حافظا ترک ِ جهان گفتن طریق ِ خوشدلی‌ست

تا نپنداری که احوال ِ جهانداران خوش است