حافظ شیراز به روایت احمد شاملو

شماره ۸۲

 

هر آن خجسته‌نظر ک‌از پِی ِ سعادت رفت

به کُنج ِ می‌کده و خانه‌یِ ارادت رفت!

 

زِ رطل ِ دُرْدْکشان کشف کرد سالک ِ راه

رموز ِ غیب که در عالَم ِ شهادت رفت!

 

 

مَجو زِ طالع ِ مولود ِ من به‌جُز رندی،

که این معامله با کوکب ِ ولادت رفت.

 

بیا و معرفت از من شِنو که در سخن‌ام

زِ فیض ِ روح ِ قُدُس نکته‌یِ سعادت رفت.

 

 

#

 

مگر به معجزه کوشد طبیب ِ عیسا دَم

وگرنه کار ِ من ِ خسته از عیادت رفت.

 

 

#

 

زِ بامداد به طرز ِ دِگَر بر‌آمده‌ای؛

وظیفه‌یِ می ِ دوشین مَگَر زِ یاد اَت رفت؟

 

 

هزار شُکر که حافظ به راه ِ می‌کَده باز

زِ کُنج ِ زاویه‌یِ طاعت و عبادت رفت!