رباعی ۱ حافظ

جز نقش ِ تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو ره‌گذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهد ت
حقّا که به چشم در نیامد ما را

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

joz naq se to dar na zar na yaa yad maa raa