رباعی ۱ حافظ

جز نقش ِ تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را

خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

نقش: تصویر، شکل
نظر: نظرگاه، دیده
عهد:
۱- عهد و پیمان
۲- دوران

رهگذر: راه، گذرگاه
کوی: محله

در چشم من فقط تصویر تو می‌آید (جز تو قادر به دیدن دیگری نیستم) و راهی جز راه محله‌ی تو نمی‌دانم.
خواب (و آسایش) اگرچه که در نظر همه خوب است ولی به خدا قسم که در دوران عاشقی/عهد و پیمان تو خوابی به چشم ما نیامد.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

joz naq se to dar na zar na yaa yad maa raa