رباعی ۲ حافظ

برگیر شراب ِ طرب‌انگیز و بیا
پنهان زِ رقیب ِ سفله بستیز و بیا

مشنو سخن ِ خصم که: «بنشین و مرو!»
بشنو زِ من این نکته که: «برخیز و بیا!»

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

bar gii r(e) sa raa bee ta ra ban gii zo bi yaa