رباعی ۲ حافظ

بر گیر شراب ِ طرب‌انگیز و بیا
پنهان ز رقیب ِ سفله بستیز و بیا

مشنو سخن ِ خصم که بنشین و مرو
بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

طرب‌انگیز: شادی‌بخش
رقیب: نگهبان
بستیز: نافرمانی کن

بنشین ، برخیز تضاد

شراب شادی‌بخش را بردار و دور از چشم نگهبان فرومایه، سرکشی کن و به نزد من بیا.
حرف دشمن را گوش مده که بنشین و نرو، این نکته‌ی نغز را از من بشنو و برخیز و به نزد من بیا.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

bar gii r(e) sa raa bee ta ra ban gii zo bi yaa