رباعی ۳ حافظ

گفتم که لب‌ات؟ گفت: لب‌ام آب ِ حیات
گفتم دهن‌ات؟ گفت: زهی حَبّ ِ نبات

گفتم سخن ِ تو، گفت: حافظ گفتا
شادی‌یِ همه لطیفه‌گویان صلوات

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

gof tam ke la bat gof t(e) la bam eaa be ha yaa t