رباعی ۱۱ حافظ

اوّل به وفا می ِ وصال‌ام در داد

چون مست شدم، جام ِ جفا را سر داد

 

پُر آب دو دیده و پر از آتش دل

خاک ِ ره ِ او شدم به باد م بر داد

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

eav val be va faa me yee ve saa lam dar daad