رباعی ۱۲ حافظ

نی دولت ِ دنیا به ستم می‌ارزد

نی لذّت ِ مستی‌اش الم می‌ارزد

 

نه هفت هزار ساله شادی‌یِ جهان

این محنت ِ هفت‌روزه غم می‌ارزد

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

nei dow la te don yaa be se tam mii ear zad