رباعی ۱۲ حافظ

نی دولت ِ دنیا به ستم می‌ارزد

نی لذت ِ مستی‌اش الم می‌ارزد

 

نه هفت هزار ساله شادیّ ِ جهان

این محنت هفت روزه غم می‌ارزد

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

الم: درد و رنج

دولت: سعادت

هفت هزار: از خلقت آدم تا ظهور حضرت محمد (ص) را در اخبار اسلامی هفت هزار سال نوشته‌اند.

هفت روز: کنایه از عمر کوتاه

 

غم ، شادی تضاد

 

سعادت و خوشبختی در این دنیا به ستم کردن نمی‌ارزد و حتی لذت سرمستی در این دنیا به درد و رنج‌اش نمی‌ارزد.

هفت هزار سال شادی جهان در برابر رنج اندوه این عمر کوتاه (هفت روزه) نمی‌ارزد.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

nei dow la te don yaa be se tam mii ear zad