رباعی ۱۳ حافظ

هر دوست که دَم زد ز وفا دشمن شد

هر پاکروی که بود تردامن شد

 

گویند شب آبستن و این است عجب

کاو مرد ندید، از چه آبستن شد؟

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

تردامن: بدکار، گناهگار

 

دوست ، دشمن تضاد

 

هر دوست وفاداری که داشتم به دشمن تبدیل شد، هر انسان پاکی که بود بدکار و گناهگار شد.

می‌گویند که شب آبستن است و عجیب است، شب که مردی ندیده چطور باردار شده؟

 

شب آبستن است: معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفتد باید منتظر ماند‌. شب آبستن اتفاق‌های غیرمنتظره و دور از انتظار است.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

har doo s(e) ke dam zaz ze va faa dos man sod