رباعی ۱۳ حافظ

هر دوست که دَم زد ز وفا، دشمن شد

هر پاک‌روی که بود، تردامن شد

 

گویند شب آبستن و این است عجب

ک‌او مرد ندید، از چه آبستن شد؟

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

har doo s(e) ke dam zaz ze va faa dos man sod