رباعی ۱۶ حافظ

این گُل زِ بَر ِ هم‌نفسی می‌آید

شادی به دل‌ام از او بسی می‌آید

 

پیوسته از آن روی کُنَم هم‌دمی‌اش

ک‌از رنگ ِ وی‌ام بویِ کسی می‌آید

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

ein gol ze ba ree ham na fa sii mii eaa yad