رباعی ۱۶ حافظ

این گل ز بر ِ هم‌نفسی می‌آید

شادی به دلم از او بسی می‌آید

 

پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش

کز رنگ ِ وی‌ام بوی کسی می‌آید

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

هم‌نفس: رفیق

همدم: هم‌کلام

بر: پهلو، پیش

 

این گل از پیش یار هم‌نفسی می‌آید و از آن شادی زیادی به دلم می‌آید.

به این علت مدام با آن هم‌سخن هستم که از آن بوی محبوبم را استشمام می‌کنم.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

ein gol ze ba ree ham na fa sii mii eaa yad