رباعی ۱۹ حافظ

خوبان ِ جهان صید توان کرد به زر

خوش‌خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر

 

نرگس که کُله‌دار ِ جهان است ببین

کاو نیز چگونه سر درآورد به زر

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

بر: بهره، ثمره

بر خوردن: کنایه از برخوردار شدن

خوش خوش: کم‌کم، آرام آرام

کله‌دار: تاجدار

 

خوب‌رویان جهان را می‌توان با پول به دست آورد و با پول می‌توان کم‌کم از آنها بهره‌مند شد.

 گل نرگس که در جهان تاجدار است را ببین که او هم چطور قسمتی از سرش زر دارد! (قسمت داخلی گل نرگس که زرد و به رنگ زر است.)

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

xoo baa ne ja han sey d(e) ta van kar d(e) be zar