رباعی ۱۹ حافظ

خوبان ِ جهان صید توان کرد به زر

خوش‌خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر

 

نرگس که کُلَه‌دار ِ جهان است ببین

ک‌او نیز چگونه سر درآورد به زر

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

xoo baa ne ja han sey d(e) ta van kar d(e) be zar