رباعی ۲۰ حافظ

سیلاب گرفت گِرد ِ ویرانه‌یِ عُمر

و آغاز پُری نهاد پیمانه‌ی عمر

 

بیدار شو ای خواجه! که خوش خوش بکَشد

حمّال ِ زمانه رَخت از خانه‌یِ عمر

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

sey laa b(e) ge ref t(e) ger de vii raa ne ye omr