رباعی ۲۱ حافظ

عشق ِ رخ ِ یار بر من ِ زار مگیر

بر خسته‌دلان ِ رند ِ خَمّار مگیر

 

صوفی! چو تو رسم ِ رهروان می‌دانی

بر مَردم ِ رند نکته بسیار مگیر

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

خمّار:

۱- باده‌فروش

۲- در تصوف مرشد کامل

 

گرفتن: مواخذه، بازخواست

 

یار ، زار جناس

خمار ، صوفی ، رهروان تناسب

 

من بیچاره را به خاطر عشق به معشوقم مواخذه نکن، عاشقان خسته‌دل رند باده‌فروش را بازخواست نکن.

ای صوفی! از آنجایی که تو رسم و آئین رهروان عشق را می‌دانی بر رندان زیاد سخت نگیر.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aes gee ro xe yaa r(e) bar ma nee zaa r(e) ma gii r