رباعی ۲۵ حافظ

ای دوست! دل از جفایِ دشمن درکش

با رویِ نکو شراب ِ روشن درکش

 

با اهل ِ هنر گوی: گریبان بگشای

و ز نا اهلان تمام دامن درکش

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aey doo s(e) de laz ja faa ye dos man dar kas