رباعی ۲۵ حافظ

ای دوست! دل از جفای دشمن درکش

با روی نکو شراب ِ روشن درکش

 

با اهل ِ هنر گوی گریبان بگشای

وز نااهلان تمام ِ دامن درکش

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

گریبان: یقه

گوی گریبان: تکمه‌ی گریبان است که در حلقه اندازند تا بسته شود، دکمه‌ی یقه

گریبان گشودن: کنایه از دوستی کردن

دامن درکشیدن: کنایه از دوری کردن

شراب روشن: شراب صاف

نا اهل: نالایق، ناشایست

 

دوست ، دشمن تضاد

اهل ، نااهل تضاد

 

ای دوست! دلت را از جور و ستم دشمن مکدر نکن و با روی گشاده شراب صاف بنوش.

با اهل هنر معاشرت و دوستی کن و از افراد نالایق دوری کن.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aey doo s(e) de laz ja faa ye dos man dar kas