رباعی ۲۶ حافظ

ماهی که نظیر ِ خود ندارد به جمال

چون جامه زِ تن برکشد آن مشکین خال

 

در سینه دل‌اش زِ نازکی بتوان دید

ماننده‌یِ سنگ ِ خاره در آب ِ زلال

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

maa hii ke na zii re xod na daa rad be ja maa l