رباعی ۲۷ حافظ

در باغ چو شد باد ِ صبا دایه‌یِ گُل

بربست مشاطه‌وار پیرایه‌یِ گُل

 

از سایه به خورشید اگر ت هست امان

خورشید‌رخی طلب کن و سایه‌یِ گُل

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

dar baa q(e) co sod baa de sa baa daa ye ye gol