رباعی ۳۰ حافظ

عمری ز پی ِ مراد ضایع دارم

وز دور ِ فلک چیست که نافع دارم

 

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم

شد دشمن ِ من وه! که چه طالع دارم

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

ضایع: تباه، باطل

نافع: سودمند

مراد: مقصود

وه: صوت تعجب

 

دوست ، دشمن تضاد

 

مدت زمان زیادی از عمرم را در جستجوی آرزو (عشق تو) تباه کردم، از گردش روزگار هیچ سودی نصیبم نشد.

یا:

اگر عمرم را در جستجوی مراد، تباه کنم، از گردش روزگار چه سودی دارم؟ چه نفعی دارم.

به هرکسی گفتم که دوست ِ  تو شدم با من دشمن شد، عجب! چه بخت و اقبالی دارم!

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

eom rii ze pe yee mo raa d(e) zaa yea daa ram