رباعی ۳۰ حافظ

عمری زِ پی ِ مراد ضایع دارم

و ز دور ِ فلک چیست که نافع دارم

 

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم

شد دشمن ِ من؛ وه! که چه طالع دارم

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

eom rii ze pe yee mo raa d(e) zaa yea daa ram