رباعی ۳۱ حافظ

من حاصل ِ عمر ِ خود ندارم جز غم

در عشق زِ نیک و بد ندارم جز غم

 

یک هم‌دم ِ باوفا ندیدم جز دَرد

یک مونس نامزد ندارم جز غم

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

man haa se le eom re xod na daa ram joz gam