رباعی ۵ حافظ

من با کمر ِ تو در میان کردم دست
پنداشتمش که در میان چیزی هست

پیداست از آن میان چو بربست کمر
تا من ز کمر چه طرف خواهم بربست

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

کمر: کمربند، شال

دست در میان کردن: کنایه از دست به کمر بردن

میان در بیت ۱ مصرع ۱: درون

میان در بیت ۱ مصرع ۲: بین

میان در بیت ۲ مصرع ۱: از آن میان، در آن بین

کمر بیت ۲ مصرع ۱: کمر، میانه بدن

کمر بیت ۲ مصرع ۲: میانه‌ی بدن و هم شالی که به کمر می‌بندند.

 

طرف بربستن: بهره بردن

 

دست ، هست جناس

کمر ، کمر جناس تام

 

 

اشاره به باریکی کمر یار دارد (موی میان)

 

گمان کردم که درون کمربند تو چیزی وجود دارد، به درون کمربند تو دست بردم.

کمربند را که بست بر من آشکار شد که چیزی در میان نیست، وقتی که حتی کمری در میانه وجود ندارد من چه انتظاری داشته باشم؟ (چیزی نصیب من نخواهد شد.)

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

man baa ka ma ree to dar mi ian kar dam das t