رباعی ۵ حافظ

من با کمر ِ تو در میان کردم دست
پنداشتم‌اش که در میان چیزی هست

پیدا ست از آن میان چو بربست کمر
تا من زِ کمر چه طرف خواهم بربست

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

man baa ka ma ree to dar mi ian kar dam das t