رباعی ۶ حافظ

تو بَدری و خورشید تو را بنده شده‌ست

تا بنده‌ی تو شده‌ست تابنده شده‌ست

 

زان روی که از شعاع ِ نور ِ رخ ِ تو

خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

بدر: ماه شب چهارده

شعاع: پرتو

منیر: نوردهنده، درخشنده

تابنده: تابان

 

بدر ، خورشید ، ماه ، نور تناسب

 

تو مانند ماه شب چهارده هستی و خورشید خدمتگذار تو شده است، (اتفاقا) از زمانی که به تو خدمت می‌کند تابان و درخشان شده است.

به این علت که از پرتو نور چهره‌ی نورانی تو است که خورشید نور می‌دهد و ماه تابان شده‌ است.

 

(ماه از خود نور ندارد و نور خورشید را بازمی‌تاباند.)

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

tou bad ri yo xor sii d(e) to raa ban de so das t