رباعی ۶ حافظ

تو بَدری و خورشید تو را بنده شده ست

تا بنده‌یِ تو شده‌ ست، تابنده شده ست

 

زآن‌روی که از شعاع ِ نور ِ رخ ِ تو

خورشید منیر و ماه تابنده شده ست

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

tou bad ri yo xor sii d(e) to raa ban de so das t