رباعی ۸ حافظ

ماه‌ام که رُخ‌اش روشنی ِ خور بگرفت

گِرد ِ خط ِ او چشمه‌ی کوثر بگرفت

 

دل‌ها همه در چاه ِ زنخ‌دان انداخت

و آن‌گه سَر ِ چاه را به عنبر بگرفت

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

maa ham ke ro xas row sa ni yee xar be ge ref t