غزل ۱ – الا یا ایهاالساقی ادرکاسا وناولها

اَلا یا اَیُّهاَ الساقی اَدِر کأساً و ناوِلهاکه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها به بو یِ نافه‌ئی ک‌آخِر صبا زآن طُرّه بُگشایدز ِ تاب ِ جَعد ِ مشکین‌اش چه خون افتاد در دل‌ها مرا در منزل ِ جانان چه امن ِ عیش؟ چون هر دَمجَرَس فریاد می‌دارد که: «بربندید مَحمِل‌ها» به...

غزل ۲ – صلاح کار کجا و من خراب کجا

صَلاح ِ کار کجا و من ِ خراب کجاببین تفاوت ِ رَه! ک‌از کُجا ست تا به کجا دل‌ام ز ِ صومعه بگرفت و خرقه‌یِ سالوسکجا ست دیر ِ مُغان و شراب ِ ناب کجا چه نسبت است به رندی صَلاح و تقوا راسماع ِ وَعظ کُجا؛ نغمه‌یِ رباب کجا زِ رو یِ دوست دل ِ دشمنان چه دَریابدچراغ ِ مُرده کجا؛...