رباعی ۳۰ حافظ

رباعی ۳۰ حافظ عمری ز پی ِ مراد ضایع دارم وز دور ِ فلک چیست که نافع دارم   با هر که بگفتم که تو را دوست شدم شد دشمن ِ من وه! که چه طالع دارم رباعی با صدای مریم فقیهی کیا https://setiq.com/wp-content/uploads/2021/10/RH-MFK-30.mp3 شرح سطر به سطر ستیغ ادعایی در جامع...

رباعی ۲۹ حافظ

رباعی ۲۹ حافظ در آرزوی بوس و کنارت مُردم وز حسرت ِ لعل ِ آبدارت مردم   قصه نکنم دراز، کوتاه کنم بازآ بازآ کز انتظارت مردم رباعی با صدای مریم فقیهی کیا https://setiq.com/wp-content/uploads/2021/10/RH-MFK-29.mp3 شرح سطر به سطر ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح...

رباعی ۲۸ حافظ

رباعی ۲۸ حافظ لب باز مگیر یک زمان از لب ِ جام تا بستانی کام ِ جهان از لب ِ جام   در جام ِ جهان چو تلخ و شیرین به هم است این از لب ِ یار خواه و آن از لب ِ جام رباعی با صدای مریم فقیهی کیا https://setiq.com/wp-content/uploads/2021/10/RH-MFK-28.mp3 شرح سطر به سطر...

رباعی ۲۷ حافظ

رباعی ۲۷ حافظ در باغ چو شد باد ِ صبا دایه‌ی گل بربست مشاطه‌وار پیرایه‌ی گل   از سایه به خورشید اگرت هست امان خورشید‌رخی طلب کن و سایه‌ی گل رباعی با صدای مریم فقیهی کیا https://setiq.com/wp-content/uploads/2021/10/RH-MFK-27.mp3 شرح سطر به سطر ستیغ ادعایی در جامع و...

رباعی ۲۶ حافظ

رباعی ۲۶ حافظ ماهی که نظیر ِ خود ندارد به جمال چون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال   در سینه دلش ز نازکی بتوان دید ماننده‌ی سنگ ِ خاره در آب ِ زلال رباعی با صدای مریم فقیهی کیا https://setiq.com/wp-content/uploads/2021/10/RH-MFK-26.mp3 شرح سطر به سطر ستیغ ادعایی در...

رباعی ۲۵ حافظ

رباعی ۲۵ حافظ ای دوست! دل از جفای دشمن درکش با روی نکو شراب ِ روشن درکش   با اهل ِ هنر گوی گریبان بگشای وز نااهلان تمام ِ دامن درکش رباعی با صدای مریم فقیهی کیا https://setiq.com/wp-content/uploads/2021/10/RH-MFK-25.mp3 شرح سطر به سطر ستیغ ادعایی در جامع و مانع...